Imperiálny kultKeby sa niekto rozhodol spísať Dejiny náboženstiev Athanoru, vydalo by to na mnoho objemných zväzkov. Bohužiaľ, posledný zaznamenaný pokus v tomto smere podnikol arcimág Ján Kilián Edaile, upálený za zločiny proti nebu Vrchným inkvizítorom aj s všetkými jeho knihami, ani nie tak kvôli spisu samotnému, ale kritické vyšetrovanie odhalilo, že holduje v miere nemalej stepnému šamanizmu a obzvlášť elfským praktikám.

Imperiálny kult pozná Heliodora, Jediného Boha, Pána a Vykupiteľa, Všemocného, Vševidiaceho, Stáleprítomného a Nekonečného, Zvestovateľa Pravdy, Pravého Syna svojho Otca, Víťaza nad Temnotou, Premožiteľa Nebeského býka, Pokoriteľa drakov, Pána zeme, Otca slnka a Ochrancu ríše.

Ktokoľvek by sa proti nemu postavil, popiera slová Proroka.

Ríša bojuje vo Veľkej vojne proti Temnému, a je predvojom Jediného na zemi.

V Knihe Svetla bola ukrytá všetka pravda a výroky Prorokove. Avšak služobníci Temného, ju pri zmätku vojen s dynastiou Vossianovcov zničili vo všetkých kópiach. Dodnes prežili zo stratenej Knihy len mystické úryvky, známe ako Päť právd,ktoré spolu s Malou legendou (hovorí o vzniku Sveta, spísaná Čiernym mníchom pred Zničením knihy Svetla) a Knihou inštrukcií (pomerne presne predpisuje a doporučuje správne vykonávanie rituálov), tvoria dodnes základ viery:

Boh:

“ Heliodor je Boh Jediný, Pán a Vykupiteľ, Všemocný, Vševidiaci, Stáleprítomný, Nekonečný, Zvestovateľ Pravdy, Pravý Syn svojho Otca, Víťaz nad Temnotou, Premožiteľ Nebeského býka, Pokoriteľ drakov, Pán zeme, Otec slnka a  Ochranca ríše. Za svoju spásu modliť sa a obetovať mu budeš ako sa patrí .

Stvorenie:

„Pršal oheň a voda burácala. Ako vychádzalo slnko, noc strhla svoje čierne krídla. Divé vtáky jej moci leteli na sever a služobníci si zakryli zrak – i nevideli. V týchto ďňoch deň nebol nádejou a nádej nebola dňom.“

Hriech:

Hlava jeho z ramien padla, a lis krvavého vína čašu ambrou naplnil.“

Miera:

Čaša nemá začiatok ani koniec, ale predsa vína z nej piť donekonečna nemôžeš.

Proroctvo:

Z rozpadlého kameňa po ceste dlhej pevnosť svoju zbuduješ i draky sa ju pokúsia zničiť. Ich oheň je jed a jed je ich oheň. Štít viery Ťa však ochráni. Odpočinku nájdeš až s krvou Posledného, lebo ty si prvý, medzi služobníkmi Pána.“

Výklad týchto slov je mimoriadne zložitý a dodnes sa služobníci Jediného sporia o ich význam. V zásade sú tri širšie smery prístupov k nim, nazývané aj tri Veľké školy. Prvý, pomerne rozšírený, sa nazýva Škola Karimova, alebo aj Pragmatická a berie ich doslovne, tvrdiac, že nemá zmysel sa zaťažovať tým, čo nie je, ale tým čo je. Ako sa správame vo svete, je dôležité a treba tiež rešpektovať dochované pravidlá, ale inak sa netreba nijak obmedzovať. Ďaĺší smer, na vrchole obzvlášť za Juliána Nábožného zvaný preto aj Cisárska škola, tvrdí, že nevedomosť neospravedlňuje a že aj napriek útoku Temného bratstva, treba dodržiavať všetky, aj stratené pravidlá, inak človek ťažko hreší- za týmto účelom vyvinula špecifický systém výkladu, ktorý sa snaží kontextuálne objaviť a rešpektovať stratené pravidlá- preto sa nazývajú aj  Rekonštruktivisti. Má najviac stúpencov a viacero podškôl. Treticu Veľkých škol uzatvára špekulatívny smer Labiáncov, pomenovaný podľa ich centra v Labii, provincia Mercija. Tento smer tvrdí, že tieto Päť výrokov prorokových sa nezachovalo náhodou, ale z vôle Jediného, ktorý by predsa inak nedovolil zničiť slovo Proroka na zemi. A to preto, že Prorok, ako každý bežný človek mýlil sa v ostatných výrokoch a len v týchto je obsiahnutá mystická Pravda. Až jej pochopenie je podľa nich kľúčom k osvieteniu, spáse, a dokonca znovuzrodeniu, ako bojovník svetla.

Pre bežného vyznavača však stačí účastniť, pokiaľ sa nachádzajú v blízkosti chrámu spoločnej poludňajšej obety a večernej modlitby (za svetlo). Ostatné povinnosti treba ponechať výkonu kňazov. Keď treba niečo naviac, tak kňaz to vždy povie. Pred všetkými dôležitými rozhodnutiami však veriaci zväčša vykonávajú súkromnú obetu buď v chráme (za, alebo bez prítomnosti kňaza), alebo priamo na mieste. Hlavným znakom veriaceho je, že sa zúčastňuje svätej vojny proti Temnému, ako vnútornej tak i vonkajšej.

Všetky ostatné náboženské viery nie su tolerované a sú potláčané, ako prejav Temného, obzvlášť nechutné elfské praktiky. Hovorí sa, že na svojich rituáloch obetujú Bohu, jednému z potomkov Temného, unesené ľudské deti, ktoré pak požrú v spoločnej hostine po ktorej holdujú neviazanému sexu. Iné náboženské viery a obzvlášť praktiky sú potláčané s razanciou, ktorá sa líši. Škola Karimova totiž dospela k tomu, že pokiaľ vyznavači iných bohov slúžia aj Jedinému, nemusia byť nutne upálení, keďže k tomu neexistuje vlastne žiadny právny predpis Prorokov. Ide však o zložitú teologickú otázku. Celkovú výnimku z uvedeného tvorí šamanizmus, ktorý považovaný za úchylku, bol sprvu brutálne potláčaný, ale dnes je ponechávaný a čiastočne dokonca tolerovaný pretože časť Cisárskej školy pod vedením Burja Chalitu prišla k presvedčeniu, že sa tam nachádzajú pravdy (obzvlášť ohľadom Nebeského jazdca) ktoré môžu bližšie osvetlliť Päť výrokov Prorokových.

 

Design: NewWpThemes | Powered By jouer au casino en ligne | android bingo | Jeux de casino